Search
Close this search box.

กรอบเเผนพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ ฉบับที่ 13 

กรอบเเผนพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ

สรุปสาระสำคัญเเผนเเม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

สรุปสาระสำคัญเเผนเเม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช

(ร่าง) เเผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประเทศ ระยะที่ 2 ระยะสร้างความเข้มเเข็ง (พ.ศ. 2566 – 2570)

(ร่าง) เเผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉ

(ร่าง) เเผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ ของประเทศระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2561-2580 ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

(ร่าง) เเผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคเเล

เเผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

เเผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปร

เป้าหมายการพัฒนาเเห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) ฉบับเต็ม

เป้าหมายการพัฒนาเเห่งสหัสวรรษ Sustainabl