Search
Close this search box.

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี (Health Literacy and health promotion behavior of Personnel in Department of Disease Control, Nonthaburi Province)

ผลงานวิชาการ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2566

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องก

การสำรวจความต้องการข้อมูลเรื่องโรคเเละภัยสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมบริโภคสื่อของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน

การสำรวจความต้องการข้อมูลเรื่องโรคเเละภั

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลความรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ปี 2565

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลความรอบ

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรด้านสาธารณสุข

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องก

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2565

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องก

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2564

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องก

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคมุโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2563

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องก

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของแกนนาครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านส

โครงการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงผู้ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่อับอากาศ กรณี เครื่องทำน้ำอุ่นระบบเเก๊ส

โครงการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ กลุ่ม