Search
Close this search box.

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2567) นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมพลังเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับเขต (NIP Avengers) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างความมั่นใจรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยจะสำเร็จได้ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในการดำเนินงานหลายๆ ด้าน เช่น ระบบบริหารจัดการ การให้คำแนะนำทางวิชาการ ระบบข้อมูลและการกำกับติดตาม รวมถึงเครือข่ายการดำเนินงานซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลวิชาการที่ครอบคลุมและทันสมัย เพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนอย่างยั่งยืน

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานสำหรับผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานหลักด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่าย โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาทางวิชาการให้มีความทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาหาความรู้และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นอาวุธสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของพื้นที่ตัวเองให้เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากที่สุด

การประชุมฯ ในครั้งที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับเขตสุขภาพ เช่น พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองโรคติดต่อทั่วไป กองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้จริง นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคนต่อไป

*****************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

แชร์เลย / Share