Search
Close this search box.

อธิบดีกรม คร. นำทีมเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี 2566 จำนวน 6 รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการต่างๆ ที่มีผลงานที่โดดเด่น สร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศ

วานนี้ (7 กันยายน 2566) ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค เข้าร่วมพิธี มอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ในปีนี้ กรมควบคุมโรคได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น และระดับดี จำนวน 6 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้

  1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ (ระดับดีเด่น) ชื่อผลงาน ต้นแบบการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid 19 ในภาวะวิกฤต โดยสถาบันบำราศนราดูร
  2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ (ระดับดี) ชื่อผลงาน สานพลังทีม พลังเครือข่าย ร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 9 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
  3. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ (ระดับดี) ชื่อผลงาน ระบบการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลผู้มารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (FIRST) โดยกองโรคติดต่อทั่วไป
  4. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ (ระดับดี) ชื่อผลงาน  “Phuket Tourism Sandbox” สร้างสมดุลสุขภาพ และเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
  5. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย      (ระดับดีเด่น) ชื่อผลงาน ขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  6. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม   (ระดับดี) ชื่อผลงาน มอโกรทะโมเดล : นวัตกรรมชุมชนโรคหนอนพยาธิ โดยกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กล่าวว่า ทุกรางวัลที่กรมควบคุมโรคได้รับ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการทำงาน การให้บริการประชาชน จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกรมควบคุมโรคจะยังคงมุ่งมั่นยกระดับพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 8 กันยายน 2566

 

 

แชร์เลย / Share