Search
Close this search box.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังศุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 และมอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2024

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต กรมวัง ผู้ใหญ่ประจำวังศุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 กำหนดประเด็นรณรงค์ “บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว” และมอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2024 แก่ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและนายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567) ที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี และกล่าวรายงานว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้รัฐภาคีสมาชิกทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้รัฐภาคีทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมให้ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าใจถึงพิษภัยและอันตรายของการสูบบุหรี่ทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และในปี 2567 นี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ฯ ว่า “Protecting children from tobacco industry interference” เพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักในการปกป้องเด็ก เยาวชน จากการแทรกแซงของกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้นานาประเทศกำหนดมาตรการห้ามนำเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า รวมไปถึงมีมาตรการติดตามและเฝ้าระวังที่จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

จากการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2565 พบว่า เด็กและเยาวชนไทย มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่าในกลุ่มนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 5.3 เท่า เมื่อเทียบจากข้อมูลการสำรวจในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนหญิงที่มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 7.9 เท่า จากแนวโน้มสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นวิกฤติเชิงสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความกังวลเป็นอย่างมาก และจำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือและการบูรณาการขับเคลื่อนงานเชิงรุกจากหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน

อีกทั้ง ปัจจุบันพบว่ามีเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนไม่ถูกต้องในเชิงชวนเชื่อเพื่อให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากบนโลกออนไลน์ เช่น บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ หรือ บุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัย ไม่มีนิโคติน และสารอันตราย รวมถึงกล่าวอ้างว่าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน ซึ่งในความเป็นจริงและจากหลักฐานทางการแพทย์พบว่า สูบบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นการเติมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และในบางรายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจจะส่งผลต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้อีกด้วย

อนึ่ง ผู้แทนพระองค์ฯ ได้มอบรางวัลขององค์การอนามัยโลก หรือ World No Tobacco Day Award 2024 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ ในการรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบ องค์การอนามัยโลกจะมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีพันธกิจด้านนโยบายและวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เติบโตอย่างมีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะการไม่ริเริ่มการสูบบุหรี่ พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัล Regional Director’s Appreciation Award เป็นรางวัลพิเศษจากผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมอบให้กับผู้มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุน การควบคุมยาสูบ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้ได้รับรางวัลฯ ในปีนี้ ได้แก่ นายเลิศศักดิ์ รักธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการวางแผน และขับเคลื่อนการปราบปราม บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงน้ำยาและอุปกรณ์บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า ที่ลักลอบจำหน่ายในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้กับสถาบันการศึกษาอย่างมากมาย

ในการนี้ มีบุคคลและหน่วยงานเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ทั้งสิ้น 19 ราย ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนตลอดจนขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษา ในการเลิกบุหรี่ และการแข่งขันการประกวดวงดนตรีของเยาวชนระดับประเทศ เพื่อร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

 

***********************

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

แชร์เลย / Share