Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 109
  • ขนาดไฟล์ 512.64 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง กุมภาพันธ์ 24, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด เมษายน 24, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ

การประยุกต์ใช้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารความเสี่ยงลดเค็มในอาหาร สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ จังหวัดสุโขทัย

การประยุกต์ใช้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารความเสี่ยงลดเค็มในอาหาร สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ จังหวัดสุโขทัย

 

ดร.กริ่งแก้ว สอาดรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

FileAction
การประยุกต์ใช้แนวคิดความรอบรู้ฯลดเค็มในอาหาร.pdfดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share