Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 163
  • ขนาดไฟล์ 6.06 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง กุมภาพันธ์ 24, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด เมษายน 24, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ

การจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพประเด็นฝุ่น PM2.5 (Health Profile) และประเมินความรอบรู้พฤติกรรมด้านสุขภาพกลุ่มเปราะบางในการป้องกันโรคที่มีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

การจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพประเด็นฝุ่น PM2.5 (Health Profile) และประเมินความรอบรู้พฤติกรรมด้านสุขภาพกลุ่มเปราะบางในการป้องกันโรคที่มีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2565

FileAction
คู่มือ HL PM 2.5 กองโรคจาการประกอบอาชีพฯ.pdfดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share