Search
Close this search box.

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รับโล่ “องค์กรคนดี” 2567 วุฒิสภา

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รับโล่รางวัล “องค์กรคนดี” 2567 วุฒิสภา ในพิธีมอบโล่ รางวัล “องค์กรเกียรติยศ และองค์กรคนดี” เป็น 1 ใน 30 หน่วยงาน องค์กรคนดีที่ได้รับการคัดเลือก  จากกลไกการขับเคลื่อนผลักดันงานคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรมเป็นต้นแบบช่วยส่งเสริมผลักดันคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคม ในการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

วันนี้ (4 เมษายน 2567) ณ ห้องประชุม B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับโล่รางวัล “องค์กรคนดี” 2567 ในพิธีมอบโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ และองค์กรคนดี” 2567 ภายใต้โครงการหอเกียรติยศ วุฒิสภา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ ในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคม และประเทศ และเป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง  และความกล้าควบคู่กันไป

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัลองค์กรคนดี ประจำปี 2567 เป็น 1 ใน 30 หน่วยงาน องค์กรคนดีที่ได้รับการคัดเลือกและตีพิมพ์ผลงานในหนังสือ “78 หนทางไปสู่องค์กรคนดี” แจกจ่ายไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถจุดประกายความคิดในการสร้างคนดีให้กับผู้นำองค์กรและชุมชนนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสร้าง “องค์กรคนดี” เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรที่เป็นต้นแบบช่วยส่งเสริมผลักดันคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคม ในการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด กล่าวเพิ่มเติมว่า กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานที่มีกลไกการขับเคลื่อนผลักดันงานคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ ที่ชัดเจน แสดงบทบาทหน้าที่ในการสร้าง พัฒนาและถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ คือ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580”

แชร์เลย / Share