Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค kick off นำร่ององค์กรสุขภาพดี “ปกป้องคน คร. ชะลอ สงบสยบเบาหวาน”

กรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรม kick off นำร่ององค์กรสุขภาพดี ภายใต้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน “ปกป้องคน คร. ชะลอ สงบ สยบเบาหวาน” (Let’s start DM Remission, DDC) เพื่อค้นหา กลุ่มเสี่ยงบุคลากรกรมควบคุมโรค พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ดิเรก ขําแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม kick off นำร่ององค์กรสุขภาพดี ภายใต้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน “ปกป้องคน คร. ชะลอ สงบ สยบเบาหวาน” (Let’s start DM Remission, DDC) ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัยป่วย และกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในบุคลากรส่วนกลางของกรมควบคุมโรค เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอย่างยั่งยืนให้เข้าสู่เบาหวานระยะสงบ โดยมี นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ศ.เกียรติคุณ  พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ  ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และ  รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย เข้าร่วม

นายแพทย์ดิเรก ขําแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้มีผู้ป่วยสะสมจำนวนมาก จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พบว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5.2 ล้านคน และผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้กลุ่มวัยทำงานเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะป่วยด้วยโรคเบาหวานรายใหม่เพิ่มขึ้น กรมควบคุมโรค จึงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดี และเป็นต้นแบบให้กับประชาชนรวมถึงองค์กรอื่น เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Lifestyle modification) ควบคู่กับการปรับสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคไม่ติดต่อ จึงจัดกิจกรรม “ปกป้องคน คร. ชะลอ สงบ สยบเบาหวาน” นี้ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรกรมควบคุมโรคเกิดความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง โดยคาดหวังให้บุคลากรมีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยงชะลอการเกิดรายใหม่ กลุ่มป่วยเข้าสู่เบาหวานระยะสงบ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค

นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กล่าวว่า กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้พัฒนารูปแบบการจัดการโรคเบาหวานสู่ระยะสงบ (DM Remission) และจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยเน้นการจัดการตนเอง (self-management) เพื่อลดการเกิดเบาหวานรายใหม่ และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบันบำราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น รวมถึงสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้บุคลากร  กรมควบคุมโรคสามารถปรับพฤติกรรมเสี่ยง สร้างสุขภาพที่ดี เกิดต้นแบบในการดูแลสุขภาพภายในองค์กรต่อไป

 

****************************

ข้อมูลจาก : กองโรคไม่ติดต่อ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

แชร์เลย / Share