กรมควบคุมโรค แบ่งปันประสบการณ์เรื่องหลักสูตรครูฝึกนักระบาดวิทยาภาคสนาม กับสหรัฐอเมริกา USCDC

กรมควบคุมโรค หารือผู้บริหารจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (US CDC) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลักสูตรครูฝึกนักระบาดวิทยาภาคสนามในภูมิภาคอาเซียน ตามแผนการสร้างความเข้มแข็งในการผลิตนักระบาดมืออาชีพให้กับประเทศสมาชิกภายใต้กิจกรรมของศูนย์รับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในอาเซียน หรือ ACPHEED เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ

วันนี้ (3 ตุลาคม 2566) นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการหารือนัดพิเศษกับ Dr.John McArthur ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (US CDC) กับคณะผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ กรมควบคุมโรค ในประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพนักระบาดวิทยาภาคสนามของภูมิภาคอาเซียน โดยมีสัตวแพทย์หญิงเสาวพักร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลแผนงานและความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการศูนย์รับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในอาเซียน หรือ ACPHEED และศูนย์ ACPHEED ด้านการตอบโต้ (Response Center) ของประเทศไทย

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า ไทยและสหรัฐมีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขร่วมกันมานาน โดยเฉพาะโครงการพัฒนาศักยภาพนักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP) ซึ่งประเทศไทยได้มีการจัดตั้งและดำเนินโครงการมาแล้ว 43 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 สหรัฐเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

การหารือครั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างครูฝึกนักระบาดวิทยาภาคสนามที่ดำเนินการมานานกว่าทศวรรษ และมีส่วนสำคัญในการสร้างนักระบาดวิทยาภาคสนามที่มีทักษะและทัศนคติที่ดีในภารกิจสาธารณสุขฉุกเฉินและสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตราย นอกจากนี้ ยังมีแผนงานร่วมกันที่จะขยายผลไปสู่งานระบาดวิทยาด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC) ในหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม

ทางด้าน Dr.John McArthur กล่าวว่า จากประสบการณ์ในงานสาธารณสุขระดับนานาชาติ ยืนยันถึงความสำคัญของการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่มีต่อการจัดการภาวะฉุกเฉินและโรคติดต่ออุบัติใหม่ และขอชื่นชมไทยในการทำหน้าที่อย่างดีในฐานะประธานเครือข่ายฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม ที่เรียกว่า ASEAN+3 FETN รวมถึงกิจกรรมด้านการพัฒนากำลังคนอื่นๆ ที่ไทยเป็นประเทศแกนนำ ภายใต้วาระความมั่นคงทางสุขภาพโลก หรือ Global Health Security Agenda (GHSA) พร้อมยังแสดงเจตจำนงและความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ACPHEED ในระยะต่อไป

 

********************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

แชร์เลย / Share