Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค เผยผลการรับฟังความคิดเห็น พบส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เตรียมนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ รับทราบผลต่อไป

กรมควบคุมโรค เผยผลรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนักวิชาการ ผู้ประกอบกิจการ ประชาชน พบว่า (28 ก.พ.67) ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 87 ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. .... กรมควบคุมโรคจึงเตรียมนำข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฯ  ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากประเด็นข้อมูลในการออกประกาศเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับติดบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  ทุกประเภท ทำให้หลายฝ่ายกังวลใจ กรมควบคุมโรคขอชี้แจงว่า การดำเนินการยกร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. .... นั้น เป็นเพียงขั้นตอนการเริ่มต้นเท่านั้น โดยเกิดจากมีผู้เสนอความเห็นทางวิชาการให้มีการกำหนดข้อความคำเตือนเช่นเดียวกับที่ติดบนซองบุหรี่ ซิกาแรต อย่างไรก็ตาม การจัดทำร่างประกาศที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำเป็นต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งผลการรับฟังข้อมูลเบื้องต้นล่าสุด มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น จำนวน 1,040 ราย (28 ก.พ. 67) พบว่า ร้อยละ 87 ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. .... โดยการรับฟังความคิดเห็นจะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ และจะนำมาสรุปเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ เพื่อพิจารณาประกอบการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศอีกครั้ง ก่อนดำเนินการส่งให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาต่อไป

นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ ใส่ใจและรับฟังข้อมูลรอบด้าน การมีผู้เสนอพัฒนามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา โดยอาจเห็นผลสำเร็จจากการติดฉลากเตือนบนผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งที่ยังไม่มีการกระทำมาก่อน แต่ก็ไม่ได้ละเลยข้อเสนอของทุกกลุ่ม จึงเสนอมาตรการเข้ามา คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ มีหน้าที่ดำเนินการขับเคลื่อน โดยการขับเคลื่อนต้องคำนึงถึงผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว หาสมดุลที่เหมาะสมในการดำเนินการ จึงส่งให้สังคมรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ หากประชาชนมีความกังวลใจ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือหากพบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง การละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (TAS) โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th และขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร.0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

แชร์เลย / Share