Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค เตรียมพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “Thai DPACC 2024” ก้าวสู่การกำหนดอนาคตการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประเทศไทยในปี 2030

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567 : Thai DPACC 2024 ก้าวสู่การกำหนดอนาคตการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประเทศไทยในปี 2030 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ความก้าวหน้า และทิศทางด้านการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย พร้อมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย ระดับพื้นที่ ระดับชาติ และนานาชาติ

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2567) ที่ห้องประชุมประเมิน วิมลเวช กรมควบคุมโรค นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการประจำปี (Thailand Disease Prevention and Control Conference: Thai DPACC 2024) ภายใต้แนวคิด “Shaping the Future of Public Health 2030” ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า การประชุมวิชาการประจำปี “Thai DPACC 2024” รวมพลัง! ป้องกันควบคุมโรค มุ่งสู่สุขภาพดีปี 2030 มุ่งหวังที่จะระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจป้องกันควบคุมโรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  ด้านสุขภาพ ภายในปี 2030

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขและเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 1,800 คน  โดยภายในงานจะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ “รางวัลขุนประเมินวิมลล์เวชช์” และรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ รวมทั้งรางวัลหน่วยงานหรือหน่วยบริการสาธารณสุขที่ดำเนินงานดีเด่นเป็นแบบอย่างในระดับประเทศ

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ กล่าวเชิญชวนเข้าชมและนำเสนอแนวคิดหลักการจัดอภิปรายในหัวข้อที่สำคัญๆ ที่สอดคล้องกับธีม “Shaping the Future of Public Health 2030” เพื่อนำเสนอทิศทางโลกในด้านสุขภาพในอนาคตจากหลายมุมมองทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลต่อสุขภาพและสาธารณสุขในอนาคต การเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงเทคนิค เพื่อสร้างไอเดียให้บุคลากรด้านสุขภาพให้มีทักษะในการทำความเข้าใจอนาคต (Futures consciousness) ซึ่งตลอดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าห้องประชุม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม เยี่ยมชมนิทรรศการบุคคลต้นแบบและบูธผลงานเด่นที่เป็น best practices จาก 12 เขตสุขภาพและเครือข่าย รับฟังการนำเสนอและประกวดผลงานวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรค โดยการประชุมจัดขึ้นด้วยแนวคิด Healthy meeting ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคหวังว่าผู้เข้าร่วมงานประชุมจะได้รับแนวคิด หลักการ และความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำไปปรับประยุกต์ ต่อยอด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการป่วย ลดความพิการ และลดการตายจากโรคและภัยสุขภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ภายในปี ค.ศ. 2030 ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนด

 

***************************

ข้อมูลจาก : กองนวัตกรรมและวิจัย/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

แชร์เลย / Share