Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยให้หมดไป โดยเริ่มที่ตัวเอง คนไทยต้องตระหนักในการป้องกันตัวเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัย

วันที่ 28 กันายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก กรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่าย จึงร่วมรณรงค์ กระตุ้นเตือนประชาชนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ เร่งสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ถึงแม้ว่าแนวโน้มปัญหาในไทยลดลงมาก แต่โรคนี้ไม่มียารักษา หากป่วยแล้วจะเสียชีวิตทุกราย จำเป็นต้องสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ

วันนี้ (29 กันยายน 2564) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์กรรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Global Alliance for Rabies Control) กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วโลก รู้ถึงความรุนแรงของโรคนี้ ในปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า “รวมใจเป็นหนึ่ง สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อทุกชีวิต” (RABIES: ALL FOR 1. ONE HEALTH FOR ALL)

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ สถานการณ์ของไทยขณะนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เสียชีวิตในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมาลดลงมากเหลือปีละ 3-4 ราย สาเหตุเกิดจากถูกสุนัขกัดและมากกว่าครึ่งเป็นสุนัขที่มีเจ้าของ ที่สำคัญผู้เสียชีวิตทุกรายไม่ได้ไปฉีดวัคซีนหลังจากถูกสัตว์กัดหรือข่วน ในการแก้ปัญหานี้กรมควบคุมโรคได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และเครือข่าย ดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป้าหมายสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าประเทศไทยกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2568 โดยการดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) และที่สำคัญที่สุดคือภาคประชาชนและภาคสังคม

“โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่ป้องกันได้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความตระหนักรู้ป้องกันตนเองอย่างถูกต้องหลังจากสัมผัสเชื้อโรค เนื่องจากโรคนี้ไม่ได้ป่วยทันทีหลังถูกสัตว์กัด อาจต้องรอเวลา ถึง 3 เดือน เมื่อแสดงอาการป่วยแล้ว จะไม่มีทางรักษา จะเสียชีวิตทุกราย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมโดยเร็ว”

ในปี พ.ศ. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีนี้ โดยจัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีสมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เป็นองค์ประธานในการจัดงาน มีการจัดบูทนิทรรศการเพื่อการนำเสนอผลงาน รวมถึงกิจกรรมเล่มเกมส์แจกของรางวัลจากหน่วยงานเครือข่ายภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงเชิญผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธาน และมีพิธีรับมอบรางวัลพื้นที่ดีเด่นที่ชนะการประกวด Thailand Rabies Award ในส่วนกิจกรรมของกรมควบคุมโรค ได้มีการจัดบูทนิทรรศการเพื่อการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในเรื่องของการป้องกันตนเองจากเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหลังจากสัมผัสสัตว์กัด ข่วน เลีย โดยจะมีการจัดบูทนิทรรศการ การจัดกิจกรรม DIY เพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรัก การเล่นเกมแจกของรางวัล และการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเน้นย้ำการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

 

*********************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 29 กันยายน 2566

แชร์เลย / Share