Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด
  • ขนาดไฟล์ 0.00 KB
  • จำนวนไฟล์ 0
  • วันที่สร้าง เมษายน 30, 2024
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด พฤษภาคม 1, 2024

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพดี วิถีชาวแรงงาน” เสริมสร้างความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับคนวัยทำงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2567

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2567 พร้อมเสริมสร้างความรู้และการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับคนวัยทำงานในการดูแลสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ เพื่อให้คนวัยแรงงานทั้งในระบบและแรงงานนอกระบบ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกต้อง เหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

วันนี้ (30 เมษายน 2567) นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมาย นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพดี วิถีชาวแรงงาน” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2567 พร้อมด้วย ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  นางสาวอังคณา เมธากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี  คุณสุจินต์ ธำรงเทพพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสวนอุตสาหกรรม บางกะดี จำกัด  คุณวราภรณ์ ตติปาณิเทพ  คุณศตกมล วรกุล ผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์  สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี  และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ณ ลานเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์

นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพกลุ่มคนทำงาน และมีการดำเนินมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และด้วยในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญของวันดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มวัยแรงงานเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และเป็นธรรม จึงจัดโครงการรณรงค์  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแรงงานในการสร้างเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงาน ภายใต้  “มหกรรมสุขภาพดี วิถีชาวแรงงาน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการทำงาน การตรวจคัดกรองสุขภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ครอบคลุมทั้งกลุ่มแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ รวมถึงประชาชนทั่วไป

สำหรับข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขปี 2566 พบสถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพที่สำคัญ ได้แก่ 1) การบาดเจ็บจากการทำงาน  2) โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน  3) โรคหัวใจขาดเลือด  4) โรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช  5) โรคผิวหนัง  6) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง  7) โรคจากพิษสารตัวทำละลายอินทรีย์  8) โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) 9) โรคหอบหืด 10) โรคจากความร้อน หรือ Heat stroke นอกจากนั้นยังพบโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน ปัญหา Office Syndrome ปัญหาด้านสุขภาพจิต นำไปสู่ปัญหาสุขภาพในกลุ่มวัยแรงงานของโลกปัจจุบัน

ดร.นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า แรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จะได้รับสาระความรู้ด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการทำงาน และได้รับการตรวจสุขภาพฟรี ทุกรายการ เช่น ตรวจการมองเห็น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม ไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ เบาหวาน ความดัน ตรวจสารพิษกำจัดศัตรูพืชในร่างกาย ตรวจสุขภาพและความเครียดด้วยเครื่อง biofeedback ตรวจประเมินสุขภาพใจออนไลน์ Mental Health Check In ฯลฯ ทั้งนี้ ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค และกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความรู้ดีๆ จากกิจกรรมภายในงานไปปรับใช้ในการดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงาน มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

 

*****************************

ข้อมูลจาก : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 30 เมษายน 2567

Attached Files

แชร์เลย / Share