Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย ดำเนินการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (วัคซีนจราจร)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จับมือ 13 องค์กรภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน Thailand Safe Youth Program (วัคซีนจราจร) พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (TSY Program)

วันนี้ (25 มีนาคม 2567) โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน Thailand Safe Youth Program “วัคซีนจราจร” และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ให้เกียรติร่วมงานเพื่อเป็นสักขีพยาน และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการขนส่งทางบก กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

โดยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน “Thailand Safe Youth Program” ได้มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้ชื่อโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน “Thailand Safe Youth Program” (TSY Program) และโครงการการจัดตั้ง “ชมรมวัคซีนจราจร” ในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชน หรือเรียกว่า “วัคซีนจราจร” เน้นการปรับทัศนคติ สร้างกระบวนการคิดด้านความปลอดภัย ทักษะการประเมินความเสี่ยงและคาดการณ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเปรียบเสมือน “การฉีดวัคซีนจราจร” ทำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

จากนั้นได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 12 รางวัล และเกียรติบัตร สำหรับสุดยอดวิทยากรมืออาชีพที่มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 14 รางวัล พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนของหน่วยงานจังหวัดนำร่อง 6 แห่ง และนิทรรศการจากสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 250 คน

 

*************************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 25 มีนาคม 2567

แชร์เลย / Share