Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ รณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก (Carseat) ในโรงพยาบาลนำร่อง

วันนี้ (20 กันยายน 2566) ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็กในโรงพยาบาลนำร่อง ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า  จากข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน (กระทรวงสาธารณสุข ตำรวจ และบริษัท กลางผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) พบว่า 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 - 2564) มีผู้เสียชีวิตจำนวน 96,230 คน เฉลี่ย 19,246 คนต่อปี ซึ่งในช่วง 5 ปี ดังกล่าว มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิต 4,244 คน โดย 269 คน เป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 11.5 เฉลี่ย 54 คนต่อปี และในส่วนของการบาดเจ็บ 5 ปีที่ผ่านมา มีเด็กต่ำกว่า 15 ปี บาดเจ็บ 163,799 คน โดยเป็นเด็กที่เป็นผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์มีจำนวน 6,581 คน และประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ระบุว่า รถยนต์ส่วนบุคคลทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร กฎหมายกำหนดให้ต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กไม่ว่าจะนั่งตอนใดของรถ เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ ประกาศลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรค เล็งเห็นความสำคัญและพิจารณาว่า ประชาชนยังขาดความพร้อมในการจัดหาที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก โดยมีปัญหาอุปสรรคทั้งการจัดหา จัดซื้อ รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในอันตรายที่เกิดจากการโดยสารรถยนต์ โดยไม่ใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็กในโรงพยาบาลนำร่อง (โรงพยาบาลสมุทรปราการ) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็กในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลนำร่อง กรมควบคุมโรคได้มอบสื่อให้ความรู้เรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก (ลูกรอดปลอดภัย ที่นั่งนิรภัยอย่ามองข้าม) ซึ่งได้ออกให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งประเทศ เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและประชาชนทั่วไป

โดยในแผนปี 2567 จะมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 5 โรงพยาบาล และขยายผลไปสู่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในอนาคต เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กไทยทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนายแพทย์นำพล   แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ กล่าวขอบคุณพร้อมรายงานสถานการณ์และการดำเนินโครงการที่นั่งนิรภัยเด็กในโรงพยาบาลสมุทรปราการ

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหาร และบุคลากรในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ภาคีเครือข่าย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างและขยายความเข้าใจในการส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก (Carseat) ในโรงพยาบาลนำร่องอย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

*******************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค

วันที่ 20 กันยายน 2566

แชร์เลย / Share