กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา” ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา” เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงอุบัติภัยอื่นๆ อันมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสำคัญกับอำเภอที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง รวมถึงประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2565 “เมาขับ ผิดซ้ำ จำคุก”

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 28 (ครั้งที่ 1/2566) พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เลิศถาภิรมย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค  และตัวแทนจากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด เข้าร่วม ซึ่งก่อนการประชุมมีกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด ที่ได้ดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการเชิญ ชวน เชียร์  ให้ประชาชน ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา

นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 โดยได้กำหนดแนวคิดในการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นกลุ่มผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และกลุ่มเยาวชน โดยให้ความสำคัญกับอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ มีนายอำเภอเป็นแกนนำในนาม “นายอำเภอนักรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” และเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2565 “เมาขับ ผิดซ้ำ จำคุก” อีกทั้งขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ โดยให้มีการจัดพื้นที่เล่นน้ำแบบปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมีการคัดกรองผู้ที่ดื่มสุรา ณ ด่านชุมชน เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน และด่านครอบครัว เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวไม่ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดที่ได้ดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการเชิญ ชวน เชียร์ ให้ผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ซึ่งมีผลการดำเนินงานสูงสุดในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 10 ชมรม ได้แก่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดมหาสารคาม เชียงใหม่ นครราชสีมา พะเยา สระแก้ว สุรินทร์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการดำเนินงานในครั้งนี้ พร้อมขอบคุณ อสม. ทุกท่าน ในการที่มีบทบาทเป็นหมอประจำบ้านคนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดดูแลสุขภาพประชาชน และดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่ รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ

 

*******************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 16 มีนาคม 2566

แชร์เลย / Share