Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา” ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา” เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงอุบัติภัยอื่นๆ อันมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสำคัญกับอำเภอที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง รวมถึงประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2565 “เมาขับ ผิดซ้ำ จำคุก”

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 28 (ครั้งที่ 1/2566) พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เลิศถาภิรมย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค  และตัวแทนจากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด เข้าร่วม ซึ่งก่อนการประชุมมีกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด ที่ได้ดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการเชิญ ชวน เชียร์  ให้ประชาชน ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา

นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 โดยได้กำหนดแนวคิดในการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นกลุ่มผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และกลุ่มเยาวชน โดยให้ความสำคัญกับอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ มีนายอำเภอเป็นแกนนำในนาม “นายอำเภอนักรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” และเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2565 “เมาขับ ผิดซ้ำ จำคุก” อีกทั้งขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ โดยให้มีการจัดพื้นที่เล่นน้ำแบบปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมีการคัดกรองผู้ที่ดื่มสุรา ณ ด่านชุมชน เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน และด่านครอบครัว เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวไม่ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดที่ได้ดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการเชิญ ชวน เชียร์ ให้ผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ซึ่งมีผลการดำเนินงานสูงสุดในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 10 ชมรม ได้แก่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดมหาสารคาม เชียงใหม่ นครราชสีมา พะเยา สระแก้ว สุรินทร์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการดำเนินงานในครั้งนี้ พร้อมขอบคุณ อสม. ทุกท่าน ในการที่มีบทบาทเป็นหมอประจำบ้านคนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดดูแลสุขภาพประชาชน และดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่ รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ

 

*******************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 16 มีนาคม 2566

แชร์เลย / Share