Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจคัดกรองสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ค้นหาวัณโรค และฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและไข้หวัดใหญ่

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชนแรงงานข้ามชาติ เขตหนองแขม กทม. จัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ปอดด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและไข้หวัดใหญ่ และนำเทคโนโลยีการจำลายม่านตา และการจดจำใบหน้ามาใช้ลงทะเบียนติดตามผลการดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ชุมชนบริษัทไทยรุ่ง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ สพญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการคัดกรองสุขภาพ และจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ เขตหนองแขม โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม

ดร.สุรสักย์ ธไนศวรรยางค์กูล ผู้แทนจากแผนงานสุขภาพประชากรข้ามชาติ องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย ดร.ศรินทร์ วัชรบุศราคำ ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และผู้แทนจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมคัดกรองสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติ เขตหนองแขม ซึ่งกรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใต้การนำของนายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายทีมงานดำเนินการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับแรงงานต่างชาติ ได้แก่ การตรวจวัดความดันโลหิต ประเมินค่าดัชนีมวลกาย คัดกรองวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ปอดด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับแรงงานข้ามชาติ โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 56 คน พร้อมกับนำเทคโนโลยีนวัตกรรมชีวมิติ ระบบพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อลงทะเบียนบุคคล Thai Red Cross Biometric Authentication System (TRCBAS) ด้วยการจำลายม่านตา และการจดจำใบหน้า มาใช้ลงทะเบียนติดตามผลการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทย และจะมีข้อมูลการรับบริการสุขภาพที่ตรงกับบุคคลเป้าหมาย เช่น การติดตามรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสร้างความปลอดภัยในชุมชน

************************************************

ข้อมูลจาก : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

 

 

 

แชร์เลย / Share