Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค รับการตรวจประเมิน (Site Visit) รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ดังกล่าว (ขั้นตอนที่ 1) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมสรรพากร และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมรับการตรวจประเมิน (Site Visit) รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2565 โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำโดย ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม  ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  ดร.อรพินท์ สพโชคชัย  และ ดร.เมธินี เทพมณี ซึ่งกรมควบคุมโรคได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ “มิติใหม่ของการป้องกันควบคุมโรคที่เข้มแข็งสู่ความยั่งยืน” พร้อมนำคณะผู้ตรวจประเมินเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานที่โดดเด่น อาทิ ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นวัตกรรมที่ทันสมัย และพัฒนาคนสู่ความยั่งยืน เป็นต้น

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กรมควบคุมโรคเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจหลักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และประสานความร่วมมือกับเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580”

จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบมากมายให้กับประชาชนทั่วโลก กรมควบคุมโรคได้เตรียมความพร้อมของระบบป้องกันควบคุมโรคโดยเฉพาะด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC : Emergency Operation Center) ทำให้สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินของโรคต่างๆ และภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบมีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านกำลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) มีการกำหนดและมีการวางแผนบุคลากรทั้งตำแหน่งสายงานหลักสายงานสนับสนุนและบุคลากรอื่นๆ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ซึ่งสอดคล้องกับแผนระดมทรัพยากรและแผนประคับประคองกิจการอย่างเหมาะสม 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Stuff) มีการเตรียมความพร้อม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ใช้ รวมถึงห้องสำหรับให้ทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทำงาน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสถานการณ์ สามารถเชื่อมโยงได้ ระบบแสดงผลการประมวลข้อมูลข่าวสารระบบสื่อสารตลอดจนการรับผิดชอบการบริหารจัดการวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 3)ด้านระบบ(System) มีแผนรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรวบรวมข้อมูลมาเป็นระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยวางแผนระบบงานให้สอดคล้องกับ Digital Transformation มีการวิเคราะห์กระบวนการและโอกาสในการพัฒนารูปแบบการทำงาน ลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาระบบงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์การทำงานที่โดดเด่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานที่มุ่งสู่ประชาชนจึงทำให้กรมควบคุมโรคสมควรได้รับรางวัลเกียรติยศประจำปี 2565 ในครั้งนี้

****************************

ข้อมูลจาก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

แชร์เลย / Share