Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค มอบรางวัลเหรียญเชิญชูเกียรติ "ขุนประเมินวิมลเวชช์" ประจำปี 2564-2565 ให้แก่ คุณหมอผู้อุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการป้องกันควบคุมโรค นพ.ประยูร กุนาศล และนพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร

กรมควบคุมโรค ประกาศผลการคัดเลือกผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อเข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี 2564 - 2565 โดยผู้ที่เหมาะสมและรับรางวัลในปีนี้ ได้แก่นายแพทย์ประยูร กุนาศล และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค ที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ปีนี้เราจะมอบรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” รางวัลอันทรงเกียรติแด่อาจารย์ที่เป็นผู้อุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรสาธารณสุขไทย โดยปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จะมอบรางวัลให้กับอาจารย์ถึง 2 ท่าน คือ นายแพทย์ประยูร กุนาศล ผู้ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี พ.ศ. 2564 และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ผู้ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมอบกันในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ในการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่ารางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ได้จัดทำขึ้นโดยกรมควบคุมโรคเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่อุทิศตน และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ทำงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค ที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขหรือสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการป้องกันควบคุมโรค ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีประวัติการทำงานทั้ง ด้านบริหาร บริการ วิชาการ การป้องกันควบคุมโรคและ  ภัยสุขภาพและมีผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยมุ่งเน้นที่ประชากรทั้งมวลในระดับชาติ และมีผลงานที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

“ประเทศไทยโชคดีที่มีท่านอาจารย์แพทย์ ที่มีความสามารถอุทิศตนและเป็นตัวอย่างให้กับแพทย์รุ่นหลังๆ ได้เจริญรอยตาม ณ โอกาสนี้กรมควบคุมโรคขอเป็นตัวแทนระบบสาธารณสุขไทยมอบรางวัลเหรียญเชิญชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” เพื่อแทนคำขอบคุณที่ท่านเสียสละตลอดมา” นายแพทย์โอภาสกล่าว­­

***************************

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

แชร์เลย / Share