Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ผสานความร่วมมือ กรมคุมประพฤติ นำ Application 1B6 มาใช้ในการดำเนินการคัดกรองประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ (5 มีนาคม 2567) นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานร่วมกับนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในการประชุมคณะทำงานการดำเนินการคัดกรอง และบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พร้อมด้วยผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ผู้แทนกรมการแพทย์  ผู้แทนกรมสุขภาพจิต  ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คณะทำงานจากกรมควบคุมโรคและกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ถูกคุมประพฤติฐานขับรถในขณะเมาสุราปีงบประมาณ 2565 - 2567 และวางแผนการขับเคลื่อนการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา รวมไปถึงเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนคัดกรองและการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้เสพยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้รายงานผลการคัดกรองและการบำบัดรักษาผู้ถูกคุมความประพฤติฐานขับรถในขณะเมาสุรา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 โดยมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจำนวนทั้งสิ้น 41,155 คดี ดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 34,866 ราย มีการส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดสุรา และกรมควบคุมโรคได้มีการนำเสนอนวัตกรรม Application 1B6 การประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (แบบออฟไลน์) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำ Application 1B6 ไปเผยแพร่ให้เครือข่ายนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มขอบเขตความร่วมมือของกรมควบคุมโรค และกรมคุมประพฤติ ในการคัดกรองผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา จากการคัดกรองเฉพาะในช่วงเทศกาล เพิ่มเติมให้ดำเนินการคัดกรองกรณีเมาแล้วขับตลอดทั้งปี อีกทั้งขยายการคัดกรองไปยังกลุ่มผู้เสพยาเสพติด รวมถึงกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพิ่มการคัดกรองไปยังกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน โดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการประสานส่งต่อ เพื่อรักษาผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราให้การเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

 

*************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 7 มีนาคม 2567

แชร์เลย / Share