Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ชูแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าเพิ่มความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรม “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” ประสานความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเตรียมความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างเศรษฐกิจของประเทศ ย้ำเป็นนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน แบบองค์รวม ควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  ณ บริเวณ ICONSIAM PARK 1 ชั้น 2 ศูนย์การค้า ICONSIAM กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว Global One Health Day 2023 “One Health Collaboration for Safer Tourism” พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร และนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ผู้แทนจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID), องค์การแฟมิลีเฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (FHI360) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH), องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืน เตรียมความพร้อม สำหรับการท่องเที่ยวปลอดภัย ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

นายแพทย์ธงชัยกล่าวว่า “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” หรือ “Global One Health Day” จัดขึ้นทุกวันที่ 3 พฤศจิกายนของทุกปี โดยหลังจากที่ทั่วโลกผ่านพ้นวิกฤติโควิด 19 ประเทศไทยต้องเร่งฟื้นฟูประเทศ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสำคัญเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน แบบองค์รวม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่าสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ถือเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากในปัจจุบันเพราะปัญหาด้านภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ล้วนมีความเกี่ยวข้องกันทั้ง คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เช่น การระบาดของโรคโควิด 19 โรคฝีดาษวานร การเกิดอุทกภัย และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นต้น จากประสบการณ์รับมือการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว สามารถประยุกต์ใช้กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สนับสนุนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ภายใต้คำขวัญ “ท่องธรรมชาติทั่วไทย เที่ยวปลอดภัย รักษ์สิ่งแวดล้อม”

*************************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

 

แชร์เลย / Share