กรมควบคุมโรค ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโรคไวรัสตับอักเสบ ปี 2567 ให้กับหน่วนงานในสังกัด พร้อมร่วมมือขับเคลื่อนงานสู่ความสำเร็จ

เมื่อวันที่ (11 ตุลาคม 2566) ณ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโรคไวรัสตับอักเสบ ปีงบประมาณ 2567 โดยมีแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านโรคไวรัสตับอักเสบ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าร่วมประชุม

นายแพทย์นิติ กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และมีเป้าหมายที่จะกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ให้หมดไปภายในปี 2573 โดยการคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบในประชาชนทั่วไปที่เกิดก่อนปี 2535 จำนวน 1 ล้านคน และการขับเคลื่อนโรคไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูกยังต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เข้าถึงการตรวจคัดกรอง เพื่อทราบสถานะการติดเชื้อ สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ สามารถเข้าถึงยา และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสื่อสาร และรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักเรื่องโรคไวรัสตับอักเสบแก่ประชาชน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการอบรมแพทย์ อบรมนักเทคนิคการแพทย์ (ครู ก) และรวมถึงการจัดทำ E-learning สำหรับแพทย์ และสำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถปฏิบัติงานคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ต่อไป

ปัจจุบันการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ถูกบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชาชนสามารถรับบริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง จนถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือศูนย์บริการสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

**********************************

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

วันที่ 12 ตุลาคม 2566

แชร์เลย / Share