กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงสื่อสังคมออนไลน์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงได้มีการโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) สังกัดกรมควบคุมโรค ขอชี้แจงกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงแชร์ข้อมูลที่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์ และมีผู้ร้องเรียนว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้น สคอ. เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย รวมถึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดการโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอดังกล่าวจึงเป็นความผิด ดังนั้นเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจึงขอชี้แจงตามข้อกฎหมายมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม” จากข้อกฎหมายดังกล่าวจะเห็นว่า สาเหตุที่การโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอที่เป็นกระแสสังคมในขณะนี้ เป็นการกระทำความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีการแสดงชื่อ และภาพบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับมีข้อความที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมาตรา 32 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังทำให้คนหันมาสนใจสินค้า มีผลเป็นการโน้มน้าวหรือชักจูงใจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีระบบเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (TAS) โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนผ่านระบบดังกล่าวได้ และขอความร่วมมือจากประชาชนไม่โพสต์ภาพ ข้อความ หรือคลิปวิดีโอที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

แชร์เลย / Share