Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเขตและจังหวัด เพื่อวางแผนและกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการลดการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืน

วานนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในระดับเขตและจังหวัด ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมกล่าวต้อนรับผู้รับผิดชอบงานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาก 12 เขตบริการสุขภาพ และสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

นพ.นิติ กล่าวว่า กรมควบคุมโรค มีวิสัยทัศน์สำคัญในการขับเคลื่อนให้ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580 ซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนและยังส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย

นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน รวมถึงการถอดบทเรียนสำคัญที่เกิดจากการเรียนรู้จากความสำเร็จ อุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยผลที่ได้นำมาสู่การพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดแนวทางการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการลดจำนวนนักสูบ-นักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงการบำบัดรักษาให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จ ส่งผลให้การดำเนินการในภาพรวมของประเทศดียิ่งขึ้น อันเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและนำไปสู่การบรรลุประสิทธิผลของการดำเนินงานต่อไป

 

**********************************

ข้อมูลจาก: กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/สำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

 

แชร์เลย / Share