Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค จัดประชุมเสริมความเข้าใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด รุ่นที่ 3 เพื่อยกระดับสมรรถนะเสริมการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

เมื่อวันที่ (26 กันยายน 2566) ที่โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้าใจสาระสำคัญ และการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด รุ่นที่ 3 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข  2) ด้านกฎหมาย 3) ด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน 4) ด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก 5) ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ  6) ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

นายแพทย์นิติ กล่าวว่า การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจะสำเร็จขึ้นได้ ต้องยึดหลักแนวคิดสำคัญ 4 ประการ คือ 1) มีความฝัน มีเป้าหมายกับงานที่เราจะทำ  2) พัฒนาศึกษาองค์ความรู้ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์  3) มีความรักในงานควบคุมยาสูบที่ท่านทำ เพราะนับจากวันนี้ไปท่านคือทีมงาน ท่านคือฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญของการทำงานควบคุมยาสูบของจังหวัด  และ 4) ท่านจะพบกับความโชคดี เกิดผลสำเร็จกับงานควบคุมยาสูบที่ท่านริเริ่ม ร่วมคิดและร่วมลงมือทำ

นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กล่าวเสริมว่า สำหรับกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อเสริมสมรรถนะการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้ตอบสนองกับปัญหาและบริบทการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของแต่ละพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ การป้องกันมิให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ การบำบัดรักษาผู้เสพยาสูบ และการสร้างมาตรการชุมชนปลอดบุหรี่

 

********************************

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 27 กันยายน 2566

แชร์เลย / Share