กรมควบคุมโรค คัดกรองโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 พลอากาศเอก สุบิน  ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ เปิดกิจกรรมการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ก้าวสู่ 720,000 คน / ครั้ง / ปี ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยมีนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค,นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำกลางนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดโดย ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ รวมทั้งเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีการคัดกรองโรคและภัยสุขภาพ ที่สำคัญในเรือนจำว่า แม้ผู้ต้องขังจะเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมาย และต้องรับโทษในเรือนจำ แต่ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ต้องได้รับการคัดกรอง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และหากมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ รวมทั้งได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว เท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เพื่อให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เมื่อพ้นโทษก็สามารถกลับสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ซึ่งกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีผู้ต้องขังแรกรับ จำนวน 100 คน โดยได้รับการคัดกรองค้นหาวัณโรคเอชไอวี - เอดส์ ซิฟิลิส โควิด 19 และมีกิจกรรมการจัดบูธ  6 บูธ  ดังนี้ 1.) การขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่สำคัญในเรือนจำ 2.) คัดกรอง และการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3   3.) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำของศูนย์อนามัยที่ 3   4.) การดูแลป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ และการตรวจคัดกรองโควิด 19  ผู้ต้องขัง 14 ราย ด้วยวิธี RT – PCR 5.) การดำเนินงานของ โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) การคัดกรอง เอดส์ ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี และเอกซเรย์คัดกรองวัณโรคการจัดบริการทันตกรรม  รักษา ขูดหินปูน และถอนฟัน  การตรวจรักษาด้วยระบบ Tele - Medicine  และ telepsychiatry  และ6.) ผลการดำเนินงานของเรือนจำ และการใช้เครื่อง AED แนวทาง Tele - Medicine พร้อมมอบรองเท้าแก่อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) จำนวน 60 คน ถือเป็นจุดเริ่มต้น การน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ก้าวสู่ 720,000 คน / ครั้ง / ปี  ในปีงบประมาณ 2566 - 67 โดยผลการเฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ นอกจากจะลดการระบาดของโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ เช่น วัณโรค เอชไอวี - เอดส์ ซิฟิลิส ยังช่วยลดการระบาดของโรคติดต่อเหล่านี้ย้อนกลับสู่สังคมต่อไป และสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม

 

********************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ ฯ /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 26 มกราคม 2566

 

แชร์เลย / Share