Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค คัดกรองโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 พลอากาศเอก สุบิน  ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ เปิดกิจกรรมการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ก้าวสู่ 720,000 คน / ครั้ง / ปี ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยมีนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค,นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำกลางนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดโดย ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ รวมทั้งเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีการคัดกรองโรคและภัยสุขภาพ ที่สำคัญในเรือนจำว่า แม้ผู้ต้องขังจะเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมาย และต้องรับโทษในเรือนจำ แต่ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ต้องได้รับการคัดกรอง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และหากมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ รวมทั้งได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว เท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เพื่อให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เมื่อพ้นโทษก็สามารถกลับสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ซึ่งกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีผู้ต้องขังแรกรับ จำนวน 100 คน โดยได้รับการคัดกรองค้นหาวัณโรคเอชไอวี - เอดส์ ซิฟิลิส โควิด 19 และมีกิจกรรมการจัดบูธ  6 บูธ  ดังนี้ 1.) การขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่สำคัญในเรือนจำ 2.) คัดกรอง และการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3   3.) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำของศูนย์อนามัยที่ 3   4.) การดูแลป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ และการตรวจคัดกรองโควิด 19  ผู้ต้องขัง 14 ราย ด้วยวิธี RT – PCR 5.) การดำเนินงานของ โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) การคัดกรอง เอดส์ ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี และเอกซเรย์คัดกรองวัณโรคการจัดบริการทันตกรรม  รักษา ขูดหินปูน และถอนฟัน  การตรวจรักษาด้วยระบบ Tele - Medicine  และ telepsychiatry  และ6.) ผลการดำเนินงานของเรือนจำ และการใช้เครื่อง AED แนวทาง Tele - Medicine พร้อมมอบรองเท้าแก่อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) จำนวน 60 คน ถือเป็นจุดเริ่มต้น การน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : ก้าวสู่ 720,000 คน / ครั้ง / ปี  ในปีงบประมาณ 2566 - 67 โดยผลการเฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ นอกจากจะลดการระบาดของโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ เช่น วัณโรค เอชไอวี - เอดส์ ซิฟิลิส ยังช่วยลดการระบาดของโรคติดต่อเหล่านี้ย้อนกลับสู่สังคมต่อไป และสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม

 

********************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ ฯ /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 26 มกราคม 2566

 

แชร์เลย / Share