Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค คว้า 7 รางวัลเลิศรัฐ ผลงานคุณภาพ ประจำปี 2565 ตอกย้ำประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ เป็นที่ยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี 2565 จำนวน 7 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการต่างๆ ที่มีผลงานที่โดดเด่น สร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศ มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

วันนี้ (12 กันยายน 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยในปีนี้กรมควบคุมโรคได้รับรางวัลเกียรติยศ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ของสำนักงาน กพ.ร. และรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น และระดับดี  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการให้บริการ  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม สำหรับในปี 2565 นี้ กรมควบคุมโรค มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 7 ผลงาน แบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้

1) รางวัลเกียรติยศ UNPSA : United Nations Public Service Awards ปี 2021 โดย กรมควบคุมโรค จำนวน 1 รางวัล

2) รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ โดย กรมควบคุมโรค จำนวน 1 รางวัล เป็นรางวัลสูงสุด มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์การต้นแบบที่มีความสำเร็จในการพัฒนาที่เป็นเลิศตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายขององค์การ สามารถเป็นตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ดีให้กับองค์การอื่นนำไปใช้ประโยชน์ มีผลงานที่โดดเด่น  สร้างคุณค่าต่อสังคม และประเทศ มีการเตรียม ความพร้อมขององค์การเพื่อรองรับอนาคต รวมทั้งมีการนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ (ระดับดีเด่น) จำนวน 1 รางวัล คือ “Thai Stop Drowning” โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ ซึ่งมีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือมีผลกระทบสูง ต่อประชาชนในวงกว้าง หรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายจากการได้รับบริการของรัฐได้

4) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ (ระดับดี) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.“นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI ตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ” โดยกองโรคติดต่อทั่วไป และ 2.“นวัตกรรมการประเมินและจัดการความเสี่ยงจากการทำงานในที่อับอากาศ” โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการพัฒนาการให้บริการ ด้วยการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการนำแนวคิด องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงาน/การให้บริการ กระบวนการ/ระบบบริการ รูปแบบใหม่ๆ

5) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (ระดับดี) จำนวน 1 รางวัล คือ “สานพลังชุมชน สร้างพื้นที่สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ (ระดับดี) จำนวน 1 รางวัล คือ รูปแบบเฝ้าระวังการกลับมาระบาดซ้ำของโรคเท้าช้างในอำเภอสุไหงปาดี โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีขึ้นจากเดิมอย่างเป็นที่ประจักษ์

ซึ่งทุกผลงานของกรมควบคุมโรค นอกจากแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให้บริการที่ได้รับ การยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 12 กันยายน 2565

แชร์เลย / Share