นโยบายเเละยุทธศาสตร์

ปกหนังสือ/ชื่อเรื่อง
เป้าหมายการพัฒนาเเห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) ฉบับเต็ม
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 64 3
เเผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 34 6
(ร่าง) เเผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ ของประเทศระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2561-2580 ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 39 3
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 24 3
(ร่าง) เเผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประเทศ ระยะที่ 2 ระยะสร้างความเข้มเเข็ง (พ.ศ. 2566 – 2570)
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 53 3
สรุปสาระสำคัญเเผนเเม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 20 4
กรอบเเผนพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ ฉบับที่ 13 
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 37 4
    แชร์เลย / Share