สื่อวิทยุ

สปอตวิทยุ เรื่องวัคซีนเข็มกระตุ้น

จำนวนดาวน์โหลด : 24 | จำนวนผู้เข้าชม : 5 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

สปอตวิทยุ เรื่อง มาตรการ UP

จำนวนดาวน์โหลด : 27 | จำนวนผู้เข้าชม : 9 | หน่วยงาน : กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยหลัก 3 เก็บ

จำนวนดาวน์โหลด : 660 | จำนวนผู้เข้าชม : 13 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันโรคโควิด 19 เวอร์ชั่น 2

จำนวนดาวน์โหลด : 22 | จำนวนผู้เข้าชม : 8 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันโรคโควิด 19 เวอร์ชั่น 1

จำนวนดาวน์โหลด : 21 | จำนวนผู้เข้าชม : 7 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก

จำนวนดาวน์โหลด : 164 | จำนวนผู้เข้าชม : 7 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน

จำนวนดาวน์โหลด : 40 | จำนวนผู้เข้าชม : 4 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในวัยรุ่น

จำนวนดาวน์โหลด : 107 | จำนวนผู้เข้าชม : 6 | หน่วยงาน : กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์
แชร์เลย / Share