วิจัย

Search
Generic filters
ปกหนังสือ/ชื่อเรื่อง
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรด้านสาธารณสุข ปี 2563
2563 กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร 5 12
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2564
2564 กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร 19 8
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรด้านสาธารณสุข Health Literacy 2021
2564 กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร 9 6
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2562
2562 กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร 1 5
การสำรวจความต้องการข้อมูล เรื่องโรคเเละภัยสุขภาพรวมถึงพฤติกรรมบริโภคสื่อของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน
2564 กลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กร เเละภาคีเครือข่าย 3 11
การสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้คู่มือสำหรับเยาวชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์เเละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2562 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง เเละมวลชนสัมพันธ์ 5 12
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2565
2565 กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร 21 6
    แชร์เลย / Share