วิจัย

Search
Generic filters
ปกหนังสือ/ชื่อเรื่อง
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรด้านสาธารณสุข ปี 2563
2563 กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์ 39 12
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2564
2564 กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์ 65 8
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรด้านสาธารณสุข Health Literacy 2021
2564 กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์ 51 6
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2562
2562 กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์ 15 5
การสำรวจความต้องการข้อมูล เรื่องโรคเเละภัยสุขภาพรวมถึงพฤติกรรมบริโภคสื่อของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน
2564 กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 28 11
การสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้คู่มือสำหรับเยาวชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์เเละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2562 กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง 15 12
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2565
2565 กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์ 140 6
    แชร์เลย / Share