วิจัย/ประเมินผล

ปกหนังสือ/ชื่อเรื่อง
โครงการพัฒนาสนับสนุนระบบการสื่อสารความเสี่ยง เเละเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพการป้องกันควบคุมโรค เเละภัยสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 32 6
โครงการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงผู้ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่อับอากาศ กรณี เครื่องทำน้ำอุ่นระบบเเก๊ส
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 29 6
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของแกนนาครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 115 5
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคมุโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2563
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 42 6
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 68 6
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2565
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 45 6
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรด้านสาธารณสุข
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 24 6
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลความรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ปี 2565
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 18 6
การสำรวจความต้องการข้อมูลเรื่องโรคเเละภัยสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมบริโภคสื่อของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ 102 8
    แชร์เลย / Share